Med våre tjenester blir du god på digital kommunikasjon, og synlig i sosiale medier.

blå pil

Bli god på digital kommunikasjon, og synlig i sosiale medier.

blå pil

Sosiale medier

Det han­dler om å være syn­lig og skape dia­log med dine kun­der og samar­bei­dspart­nere.

Inbound Marketing

Magi for deg som virke­lig vil satse på å tiltrekke deg nye kun­der!

Nettside

Det hjelper lite om nettsi­den din er helt rå, hvis ingen finner den.

Kurs/ Foredrag

Vi tilbyr skred­der­sy­dde kurs og fore­drag innen sosiale medi­er og omdøm­me­byg­ging.

Vil du vite hvordan du kan få flere kunder?

Dette gjør vi

 • Sosial strate­gi på tvers av sosiale medi­er
 • Annon­ser­ing i Face­book
 • Utar­bei­de kam­pan­jer i sosiale medi­er
 • Remar­ket­ing
 • Instal­ler­ing av sporings-pixler på nettsider og i face­book
 • Oppsett / gjen­nom­gang av Busi­ness Man­ag­er
 • Oppsett av Chat Bot i Mes­sen­ger
 • Rap­por­ter­ing av kam­pan­jer
 • Pro­duk­sjon av Nettsider / oppsett av net­tbu­tikk
 • Søke­mo­torop­ti­malis­er­ing (SEO)
 • Inbound Mar­ket­ing
 • Skred­der­sy­dde kurs innen dig­i­tal markeds­føring og sosiale medi­er

Dette er SENSEmetoden!

For å nå ut til kun­der og samar­bei­dspart­nere i dag må du være syn­lig dig­i­talt, og i sosiale medi­er. Det er vik­tigere enn noen gang å være god på dig­i­tal kom­mu­nikasjon! Vi tilbyr råd­givn­ing til din bedrift, og job­ber tett med deg som kunde, hvor vi set­ter fremtidsmå­lene sam­men. Vi job­ber etter SENSEme­to­den, som vi har utviklet. Den tar utgangspunkt i fire ele­menter – faglig opp­datert, best effekt, kon­tin­uerlig opp­da­ter­ing og sosial strate­gi. Markeds­føring på sosiale medi­er skal være både engas­jerende og kost­nad­sef­fek­tivt for deg og din bedrift.

Faglig oppdatert

Vi hold­er oss alltid faglig opp­datert slik at vi kan levere de beste og nyeste pro­duk­tene sam­men med deg som kunde. Teamet vårt hold­er seg ukentlig opp­datert innen alle sine fagfelt slik at vi kan gi deg den beste brukerop­plevelsen uansett plat­tform.

Kontinuerlig oppdatering

I sosiale medi­er vil vi kon­tin­uerlig opp­datere ditt innhold og dine annonser slik at vi når øns­ket effekt. Alt han­dler om tilst­ede­værelse til rett tid og sted, med rett engas­je­ment og med rik­tige analyser. Dette gjelder også nettsi­den din. Er fast­satt målset­ning nådd? Ikke? Sam­men ser vi på hvilke utbedringer som må til, og utfør­er disse slik at øns­ket mål blir nådd.

Best effekt

Vi bruk­er kana­lene som gir deg best effekt. Det vik­tig­ste er at kun­den din får en god brukerop­plevelse fra nett­side til sosiale kanaler. Har du en gjen­nomtenkt og hel­hetlig strate­gi vil veien fra å tiltrekke seg kun­der frem til å selge til dem blir så kort som mulig.

Sosial strategi

Vi lager en sosial strate­gi som settes inn i en innhold­splan, slik at du lett har over­sikt over opp­gaver og foku­som­råder hver uke. Dette før­er til at alle i bedriften drar i samme ret­ning

Faglig oppdatert

Vi hold­er oss alltid faglig opp­datert slik at vi kan levere de beste og nyeste pro­duk­tene sam­men med deg som kunde. Teamet vårt hold­er seg ukentlig opp­datert innen alle sine fagfelt slik at vi kan gi deg den beste brukerop­plevelsen uansett plat­tform.

Best effekt

Vi bruk­er kana­lene som gir deg best effekt. Det vik­tig­ste er at kun­den din får en god brukerop­plevelse fra nett­side til sosiale kanaler. Har du en gjen­nomtenkt og hel­hetlig strate­gi vil veien fra å tiltrekke seg kun­der frem til å selge til dem blir så kort som mulig.

Kontinuerlig oppdatering

I sosiale medi­er vil vi kon­tin­uerlig opp­datere ditt innhold og dine annonser slik at vi når øns­ket effekt. Alt han­dler om tilst­ede­værelse til rett tid og sted, med rett engas­je­ment og med rik­tige analyser. Dette gjelder også nettsi­den din. Er fast­satt målset­ning nådd? Ikke? Sam­men ser vi på hvilke utbedringer som må til, og utfør­er disse slik at øns­ket mål blir nådd.

Sosial strategi

Vi lager en sosial strate­gi som settes inn i en innhold­splan, slik at du lett har over­sikt over opp­gaver og foku­som­råder hver uke. Dette før­er til at alle i bedriften drar i samme ret­ning

Sosiale medier

Markeds­føring i sosiale medi­er han­dler om å være syn­lig og skape dia­log med dine kun­der og samar­bei­dspart­nere!

Sosiale medi­er for bedrifter han­dler om å være sosial og kom­mu­nis­ere med kun­dene på samme måte dig­i­talt, som du gjør ansikt til ansikt. Med våre råd­givn­ingst­jen­ester er vi den opp­daterte brikken som spiller deg og marked­steamet ditt gode. Det er stor konkur­ranse i sosiale medi­er, blant bedrifter som ønsker å nå ut til akku­rat samme men­nesker som deg, og der­for hjelper vi deg legge strate­gien for rik­tig annon­ser­ing i sosiale medi­er. Annon­ser­ing i sosiale medi­er baser­er seg på tradis­jonell markeds­føring, men bruk­er teknolo­gi som det vik­tig­ste verk­tøyet for å bygge merke­vare, og selge produkter/tjenester. Dette, sam­men med en god sosial strate­gi, gir merk­bare resul­tater. I til­legg skiller den seg ut ved at mål­barhet og doku­menterte resul­tater står i sen­trum og styr­er aktivitetene.

 

Sosial strate­gi, drift av sosiale pro­fil­er, innholds­markeds­føring, innhold/ pro­duk­sjon, kam­pan­jesider, annon­ser­ing, råd­givn­ing, overvåk­ing, rap­por­ter­ing.

Inbound marketing

Magi for deg som virke­lig vil satse på å tiltrekke deg nye kun­der!

Hva er Inbound Mar­ket­ing? Det er en vari­ant av innholds­markeds­føring (con­tent mar­ket­ing), og han­dler om at godt og rel­e­vant innhold skal få kun­den til å komme til deg. Du skal tiltrekke kun­den gjen­nom god infor­masjon og merver­di, og du skal «utdanne» kun­den din. Det krev­er arbeid kon­tin­uerlig over tid, hvor du utnyt­ter flere dig­i­tale kanaler. «Alle dig­i­tale aktiviteter skal henge sam­men, og kobles opp mot hveran­dre», pleier vi å si. Vi bruk­er en miks av verk­tøy som: sosiale medi­er, blogg, nyhets­brev, e-bøk­er, video, SEO, nett­side og kam­pan­jesider. Hvilket verk­tøy vi bruk­er for deg er avhengig av dine bedriftsmål, og hvor kjøperen er i kjøp­strak­ten.

Sosiale medi­er, blogg, nett­side, nyhets­brev, E-bøk­er, video, SEO, Kam­pan­jesider

Nettside

Det hjelper lite om nettsi­den din er helt rå, hvis ingen finner den.

Flere og flere benyt­ter seg av mobil når de søk­er etter ulike pro­duk­ter og tjen­ester. Er ikke nettsi­den din tilpas­set mobile enheter? Da risik­er­er du å miste poten­sielle kun­der. Det er disse kun­dene som oftest er også i kjøpsmodus, og der­for verdi­fulle for din bedrift. Med en respon­siv nett­side styrk­er du kun­dens brukerop­plevelse, sam­tidig som det øker sannsyn­ligheten for salg eller annen øns­ket han­dling. Mobile sider er på denne måten noe du ikke bør risikere å være foruten.

Mobiltil­pas­ning, brukerop­plevelse, web­de­sign, rel­e­vant innhold.

Kurs/Foredrag

Vi tilbyr skred­der­sy­dde kurs og fore­drag om sosiale medi­er for både bedrifter, skol­er, forel­dre, arbei­dssøkere og grün­dere.

Vi tilpass­er foredraget/kurset etter din virk­somhet eller arrange­ment. Enten for­sam­lin­gen er stor eller liten, om du ønsker en time eller en hel dag – vi har lang erfar­ing og skred­der­syr etter dine ønsker.