Vi hjelper deg bli best på digital markedsføring!

blå pil

Vi hjelper deg bli best på digital markedsføring!

blå pil

Vi hjelper deg bli
best på digital markedsføring!

blå pil

Vi gir deg en gratis sjekk av din nettside og Facebook side!

Du vil få konkrete anbe­falinger på hva som bør gjøres for at din bedrift skal opp­nå bedre resul­tater hos Google, og i sosiale medi­er.

Vi gir deg en gratis sjekk av din nettside og Facebook side!

Du vil få konkrete anbe­falinger på hva som bør gjøres for at din bedrift skal opp­nå bedre resul­tater hos Google, og i sosiale medi­er.

«Sense har hjulpet oss med å se ver­di­en av en god dig­i­tal strate­gi og syn­lighet i sosiale medi­er. De har veiledet oss med å utnytte Face­book som et verk­tøy til å opp­nå god dia­log med våre gjester og med mål­ret­tet annon­ser­ing som har skapt ekte engas­je­ment og syn­lighet.»

Kjer­sti Haa­land

Markedss­jef, Straand Hotel

«SENSE-gjen­gen har hjulpet oss med å gå fra kun avisan­nonser til stor dig­i­tal tilst­ede­værelse, som har resul­tert i mange nye fjes i butikken, økt omset­ning og en engas­jert mål­gruppe! De har vært en god råd­giv­er, og det merkes at de set­ter kun­dens behov høyt.»

Gro Tvetene Langerud

Daglig led­er, Tvetene Blom­stersen­ter AS

«Vi søk­er stadig å forbedre vår kom­mu­nikasjon med våre delt­agere og stu­den­ter. Med Sense har vi tatt et svært vik­tig dig­i­talt skritt. De bal­anser­er for­ret­ningsstrate­gi og aktivitet­s­plan­er på en pro­fesjonell og effek­tiv måte, og syn­lig­gjør for ulike marked­er våre kurs og studi­er. I til­legg har vi selvføl­gelig bruk dem som fore­le­sere innen SoMe på våre kurs for ulike kun­der. Vi kan stolt anbe­fale dem videre!»

Siv Hjertø

Avdel­ingsled­er, Folke­u­ni­ver­sitetet Larvik/Sandefjord

«Sense har hjulpet oss med å se ver­di­en av en god dig­i­tal strate­gi og syn­lighet i sosiale medi­er. De har veiledet oss med å utnytte Face­book som et verk­tøy til å opp­nå god dia­log med våre gjester og med mål­ret­tet annon­ser­ing som har skapt ekte engas­je­ment og syn­lighet.»

Kjer­sti Haa­land

Markedss­jef, Straand Hotel

«SENSE-gjen­gen har hjulpet oss med å gå fra kun avisan­nonser til stor dig­i­tal tilst­ede­værelse, som har resul­tert i mange nye fjes i butikken, økt omset­ning og en engas­jert mål­gruppe! De har vært en god råd­giv­er, og det merkes at de set­ter kun­dens behov høyt.»

Gro Langerud

Daglig led­er, Tvetene Blom­stersen­ter AS

«Vi søk­er stadig å forbedre vår kom­mu­nikasjon med våre delt­agere og stu­den­ter. Med Sense har vi tatt et svært vik­tig dig­i­talt skritt. De bal­anser­er for­ret­ningsstrate­gi og aktivitet­s­plan­er på en pro­fesjonell og effek­tiv måte, og syn­lig­gjør for ulike marked­er våre kurs og studi­er. I til­legg har vi selvføl­gelig bruk dem som fore­le­sere innen SoMe på våre kurs for ulike kun­der. Vi kan stolt anbe­fale dem videre!»

Siv Hjertø

Avdel­ingsled­er, Folke­u­ni­ver­sitetet Larvik/Sandefjord