Vi hjelper deg til å bli best på digital markedsføring!

blå pil

Vi hjelper deg til å bli best på digital markedsføring!

blå pil

Vi hjelper deg bli
best på digital markedsføring!

blå pil

«Sense har hjulpet oss med å se ver­di­en av en god dig­i­tal strate­gi og syn­lighet i sosiale medi­er. De har veiledet oss med å utnytte Face­book som et verk­tøy til å opp­nå god dia­log med våre gjester og med mål­ret­tet annon­ser­ing som har skapt ekte engas­je­ment og syn­lighet.» Kjer­sti Haa­land

Markedss­jef, Straand Hotel

«SENSE-gjen­gen har hjulpet oss med å gå fra kun avisan­nonser til stor dig­i­tal tilst­ede­værelse, som har resul­tert i mange nye fjes i butikken, økt omset­ning og en engas­jert mål­gruppe! De har vært en god råd­giv­er, og det merkes at de set­ter kun­dens behov høyt.» Gro Tvetene Langerud

Daglig led­er, Tvetene Blom­stersen­ter AS

«Vi søk­er stadig å forbedre vår kom­mu­nikasjon med våre delt­agere og stu­den­ter. Med Sense har vi tatt et svært vik­tig dig­i­talt skritt. De bal­anser­er for­ret­ningsstrate­gi og aktivitet­s­plan­er på en pro­fesjonell og effek­tiv måte, og syn­lig­gjør for ulike marked­er våre kurs og studi­er. I til­legg har vi selvføl­gelig bruk dem som fore­le­sere innen SoMe på våre kurs for ulike kun­der. Vi kan stolt anbe­fale dem videre!» Siv Hjertø

Avdel­ingsled­er, Folke­u­ni­ver­sitetet Larvik/Sandefjord

«Sense har hjulpet oss med å se ver­di­en av en god dig­i­tal strate­gi og syn­lighet i sosiale medi­er. De har veiledet oss med å utnytte Face­book som et verk­tøy til å opp­nå god dia­log med våre gjester og med mål­ret­tet annon­ser­ing som har skapt ekte engas­je­ment og syn­lighet.» Kjer­sti Haa­land

Markedss­jef, Straand Hotel

«SENSE-gjen­gen har hjulpet oss med å gå fra kun avisan­nonser til stor dig­i­tal tilst­ede­værelse, som har resul­tert i mange nye fjes i butikken, økt omset­ning og en engas­jert mål­gruppe! De har vært en god råd­giv­er, og det merkes at de set­ter kun­dens behov høyt.» Gro Langerud

Daglig led­er, Tvetene Blom­stersen­ter AS

«Vi søk­er stadig å forbedre vår kom­mu­nikasjon med våre delt­agere og stu­den­ter. Med Sense har vi tatt et svært vik­tig dig­i­talt skritt. De bal­anser­er for­ret­ningsstrate­gi og aktivitet­s­plan­er på en pro­fesjonell og effek­tiv måte, og syn­lig­gjør for ulike marked­er våre kurs og studi­er. I til­legg har vi selvføl­gelig bruk dem som fore­le­sere innen SoMe på våre kurs for ulike kun­der. Vi kan stolt anbe­fale dem videre!» Siv Hjertø

Avdel­ingsled­er, Folke­u­ni­ver­sitetet Larvik/Sandefjord